تشکر رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی از شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری

  

رئیس هیات موسس و هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه اي از دکتر میرزاده به دلیل فعالیت هاي انجام شده در شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد .
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس هیات موسس و هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه اي به همراه پیوستی از گزارش اهم فعالیت هاي شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري این دانشگاه از دکتر میرزاده براي تمامی فعالیت هاي انجام شده در این حوزه تشکر کردند.

در این گزارش آمده است، شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري دانشگاه آزاد اسلامی با هدف پیوند بیشتر دانشگاه با اقتصاد و صنعت ملی و فضاي کسب و کار کشور تاسیس شد و فعالیت هاي این شورا در دو بخش فعالیت هاي دانش بنیان و طرح هاي فن آور ، مرکز رشد پارك هاي علم و فن آوري و در بخش دوم فعالیت هاي سرمایه گذاري و اقتصادي غیر دانش بنیان تقسیم می شود.
در این گزارش تاکید شده است، با توجه به این موضوع که دانشگاه هاي نسل جدید در دنیاي کنونی دانشگاه هاي ثروت آفرین و کار آفرین هستند و این ویژگی نتایج و آثار اقتصادي و اجتماعی ویژه اي براي جامعه خواهد داشت؛ تلاش شده است جهت گیري صحیحی بر مبناي این رسالت مهم در دانشگاه ایجاد شود و از امکانات و منابع عظیم دانشگاه براي تحقق آن اهداف مهم بهره گیري شود.
در بخش دیگر گزارش رئیس بزرگترین دانشگاه حضوري جهان در تشریح طرح ها و شرکت هاي دانش بنیان این دانشگاه آمده است؛ تاسیس 61 مرکز رشد در واحدها و مراکز، استقرار 451 طرح فن آور در مراکز رشد، تشکیل 22 شرکت دانش بنیان با مشارکت اساتید و دانشجویان و افزایش مراکز رشد از 51 مورد به 150 مورد طی 4 سال آینده و افزایش طرح هاي فن آوري از 451 به 800 مورد و تصویب تاسیس 31 پارك علم و فن آوري در 31 استان کشور در اراضی دانشگاه تنها بخشی از فعالیت هاي انجام شده است.
دکتر میرزاده در این گزارش با اشاره به تاسیس شرکت هلدینگ دانشگاه آزاد اسلامی (شرکت توسعه آزاد پاسارگاد) جهت تمرکز و ساماندهی فعالیت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاري دانشگاه آزاد اسلامی را اینگونه معرفی کرده است: طرح تولید خودرو الکتریکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، طرح تولید بذر هیبریدي خیار در واحد خوراسگان به همراه طرح تولید نانورس براي تثبیت ریزگردها در این واحد، طرح تولید گیاهان تصویب ، CAST دارویی در واحد گرگان، بررسی طرح تولید جنین دام در استان گلستان، طرح تولید لیزرهاي پزشکی مرکز طرح احداث نیروگاه بادي در منطقه رستم آباد گنجه و تولید انرژي پاك، تصویب تاسیس شرکت بازیافت شمال با تکنولوژي پلاسما، تاسیس شرکت گردشگري آزاد ایرانیان جهت تبدیل خوابگاه ها و مهمانسراهاي بلا استفاده دانشگاه به هتل و کاروان سراهاي گردشگري و توریسم، طرح تبدیل به احسن کردن املاك و مستغلات دانشگاه و سرمایه گذاري ساختمانی در آنها طرح ورود دانشگاه به تولید دارو و واکسن، طرح تولید پرنده عمود پرواز براي مصارف کشاورزي و صنعتی و نظامی، تولید از قارچ و پایه قارچ، برنامه ریزي براي تاسیس مرکز کاریابی و اشتغال براي فارغ D بازوي روباتیک صنعتی، تولید ویتامین التحصیلان، مشارکت ساختمانی روي بخشی از اراضی خیابان پاسداران با شرکت انبوه سازان پاسارگارد و تصویب تاسیس دانشگاه جهت تمرکز و ساماندهی نیازهاي نرم افزار و سخت افزار دانشگاه و تصویب طرح تولید فیلتر دیالیز خون IT شرکت با همکاري سازمان جمعیت هلال احمر و در نهایت تهیه وتصویب شیوه نامه فعالیت هاي اقتصاد دانش بنیان از جمله طرحهاي تصویب شده در شوراي اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی است.