2017 Dec 15 Fri | جمعه, 24 آذر 1396

University

معرفی شورا

 

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی در آغاز دهه  چهارم ار تأسیس خود در مدیریت جدید با رویکرد نوینی به نقش و کارکرد دانشگاه در ایران در جهت تبدیل علم به ثروت کارآفرینی و تولید ارزش از دانش و اقدامات حل مسئله ای حرکت می کند و قصد دارد نقش تاثیر گذاری در عرصه علمی،اجتماعی و اقتصادی داشته باسد و بتواند با استفاده از ظرفیت های علمی ،پژوهشی ،انسانی و مالی و فنی خود در جهت حل مشکلات جامعه در حوزه های مختلف گام بردارد و نقش موثرتری در توسعه و استقلال کشور داشته باشد.

اجرای طرح های فن آور و شرکت های دانش بنیان و تبدیل به احسن نمودن دارائی ها و تولید ثروت از علم و تسهیل و ایجاد اشتغال برای دانشجویان و فارغ التحصیلان و ایجاد ارزش افزوده در کشور و انجام سرمایه گذاری های مولد و موثر در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت که با شأن و منزلت دانشگاه تناسب داشته باشد و کمک به تأمین شهریه برای دانشجویان و خانواده آنان در رأس برنامه ها خواهد بود.

کاهش هزینه ها و مصارف دانشگاه و بهینه نمودن مصارف و چابک سازی دانشگاه نیز از دیگر اهداف خواهد بود.

کسب درآمد از تحقیقات و پژوهش ،ورود دانشگاه به سابر بازارهای آموزشی و کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور،حفاظت از منابع و محیط زیست و حرکت در جهت توسعه پایدار نیز از اهم اهداف می باشد.

در همین راستا هیات امنای محترم مرکزی دانشگاه در جلسه مورخ 92/9/20 خود تأسیس شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری را در مرکز و سایر استان های کشور تصویب نمود و مقرر شد هدایت ،ساماندهی،راهبری فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه توسط شورای مزبور صورت پذیرد.

این شورا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص طرح های فن آور و فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری های دانشگاه می باشد که جلسات آن تحت ریاست جناب آقای دکتر فرهاد رهبر ریاست عالی دانشگاه مرتباً تشکیل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ