معرفی اعضا شورا

اسامی اعضای محترم  

شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی

 

الف: رئیس جلسه:

     

 

جناب آقای دکتر حمید میرزاده  

   

 

ب: اعضاء جلسه:

   

 

جناب آقای دکتر اکبر ترکان

   

 

جناب آقای دکتر مرتضی محمد خان

   

 

جناب آقای دکتر محمدحسین عادلی

   

 

جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی

   

 

جناب آقای مهندس حسین مرعشی

   

 

جناب آقای مهندس محسن هاشمی

   

 

جناب آقای دکتر جمشید صباغ زاده

   

 

جناب آقای دکتر سیدمحمد میر محمدی

   

 

جناب آقای دکتر هادی قوامی

       جناب آقای دکتر سید رضا زیتون نزاد موسویان

 

ج: نماینده تام الاختیار ریاست هیأت امناء:

 

جناب آقای مهندس یاسر هاشمی

 

د: دبیر شورا:

جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

ه: دو نفر از معاونین دانشگاه با انتخاب رئیس محترم دانشگاه                         

و: یک نفر از روسای واحدهای دانشگاهی با انتخاب رئیس محترم دانشگاه