معرفی اعضا شورا

اسامی اعضای محترم  

شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی

 

الف: رئیس جلسه:

     

 

جناب آقای دکتر فرهاد رهبر  

   

 

ب: اعضاء جلسه:

 

 

 

   

 

جناب آقای دکتر اکبر ترکان

   

 

جناب آقای دکتر محمد مخبر

   

 

جناب آقای دکتر محمدتشرفی

 
   

 

جناب آقای دکتر سید محمدمقیمی

   

 

جناب آقای دکتر سیدمحمدمهدی احمدی

   

 

جناب آقای دکتر علیرضا رهایی

   

 

جناب آقای دکتر تقی ترابی

 

ج: نماینده ریاست هیأت امناء:

 

جناب آقای دکتر ....

 

 

د: دبیر شورا:

جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

ه: دو نفر از معاونین دانشگاه با انتخاب رئیس محترم دانشگاه                         

و: یک نفر از روسای واحدهای دانشگاهی با انتخاب رئیس محترم دانشگاه