2017 Dec 15 Fri | جمعه, 24 آذر 1396

University

معرفی اعضا کمیته تخصصی امور اقتصادی و سرمایه گذاری

معرفی اعضا جدید کمیته تخصصی امور اقتصادی و سرمایه گذاری :

طبق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری مورخ 19 تیر ماه 1306 :

"هر یک از اعضای محترم حقیقی شورا شخصاً و با یک نفر نماینده برای شرکت در جلسات کمیته امور اقتصادی و سرمایه گذاری معرفی نمایند"

جناب آقای دکتر جلال منش

جناب آقای دکتر شکرخواه

جناب آقای دکتر خامی

جناب آقای مهندس اصغر ترکان

جناب آقای دکتر محمد تشرفی

جناب آقای دکتر سیدمحمد مقیمی

جناب آقای دکتر تقی ترابی