2017 Aug 23 Wed | چهارشنبه, 01 شهریور 1396

University

برگزاری چهل و ششمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری مورخ 31 مردادماه 1396

چهل و ششمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری

31 مرداد ماه 1396 به ریاست جناب آقای دکتر رهبر برگزار می گردد

جلسله 21 کمیته

جلسه بیست و یکم کمیته مورخ 16 بهمن 1395 برگزار گردید

چهل و سومین جلسه شورای اقتصاد مرکز

چهل و سومین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری در مورخ 1395/10/04 به  ریاست جناب آقای دکتر میرزاده تشکیل گردید.